O Fundacji

Od lat działamy na rzecz rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i rządów prawa. Pomagamy obywatelom organizować się w celu realizacji działań służących dobru wspólnemu. Zachęcamy do aktywności obywatelskiej, zaangażowania w sferze publicznej i dialogu z władzami. Wspieramy inicjatywy dotyczące społecznej kontroli władz oraz działające na rzecz otwartości, równości i tolerancji, a także zapewniające pomoc słabszym, ofiarom przemocy i agresji. Zapraszamy do dialogu i rozmowy ponad politycznymi i światopoglądowymi podziałami.

Dzięki nam powstało wiele inicjatyw obywatelskich, które przyniosły realną pomoc ludziom, zmieniły otaczającą nas rzeczywistość, doprowadziły do zmian w polityce społecznej i poprawy funkcjonowania instytucji publicznych. Są to m.in.:

  • W kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce wprowadzony został budżet partycypacyjny, pozwalający mieszkańcom decydować o wydawaniu środków publicznych. Dzięki temu obywatele mogą decydować na co są wydawane są ich pieniądze.
  • Wiele samorządów wprowadziło zmiany w prawie lokalnym, pozwalające grupie mieszkańców zgłosić własną uchwałę, co oznacza, że głos obywateli jest brany pod uwagę.
  • Powstała sieć kilkudziesięciu organizacji, które pilnują praw obywatelskich, demaskując nadużycia władzy i działania wbrew interesowi publicznemu.
  • Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych prowadzi lokalne programy stypendialne wypłacając środki, które wyrównują szanse edukacyjne młodych ludzi z rodzin o niskich dochodach.
  • W 2016 roku razem z innymi organizacjami pozarządowymi powstrzymaliśmy przyjęcie ograniczającej prawa obywatelskie nowelizacji ustawy o zgromadzeniach.

Nasze działania uwrażliwiły obywateli na przejawy korupcji w życiu codziennym i publicznym oraz przyczyniły się do ograniczenia zachowań korupcyjnych.

ZOBACZ jakie działania uznaliśmy za ważne i warte Twojego wsparcia.

Pamiętaj, aby wpisać nasz nr KRS 0000 101194
w odpowiednie pole w swoim formularzu PIT.


ZOBACZ DLACZEGO Adam Gendźwiłł, Agnieszka Graff, Agnieszka Holland i Marcin Matczak wspierają kampanię Przekaż 1 procent dla Fundacji Batorego.


Zachęcamy też do wpłacania darowizn.

Buduj z nami Polskę obywatelską,
otwartą, tolerancyjną, szanującą bogactwo swojej różnorodności!